Có 1 kết quả:

mó gāo yī zhàng , dào gāo yī chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the devil is ten foot tall, virtue one foot (idiom); It takes constant vigilance to stave off evil.