Có 1 kết quả:

mó guǐ zhān

1/1

mó guǐ zhān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Velcro fastener
(2) touch fastener