Có 1 kết quả:

yǎn mèi

1/1

yǎn mèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have a nightmare