Có 2 kết quả:

1/2

phồn thể

phồn thể

Từ điển phổ thông

con cá

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con cá.
2. (Danh) Vật có hình giống như cá. ◎Như: “ngư phù” 魚符 thẻ làm tin, bằng gỗ hay đồng, hình con cá, dùng dưới thời nhà Đường bên Trung Quốc. Còn gọi là “ngư thư” 魚書.
3. (Danh) Họ “Ngư”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cá: 兩條魚 Hai con cá; 淵深而魚生之 Vực có sâu thì cá mới sinh ra ở đó (Sử kí);
② (văn) Ngư phù (gọi tắt) (cái thẻ làm tin trao cho các bầy tôi có hình con cá đúc bằng vàng, bạc, đồng, đời Đường, Trung Quốc);
③ Ngựa có lông trắng ở hai mắt;
④ (văn) Chỗ gồ lên ở phía ngoài bàn tay;
⑤ [Yú] (Họ) Ngư.

Từ điển Trung-Anh

(1) fish
(2) CL:條|条[tiao2],尾[wei3]

Từ ghép 280

bā dài yú 八帶魚bā yú 䰾魚bā zhuǎ yú 八爪魚bà yú 鮁魚Bà yú quān 鮁魚圈Bà yú quān qū 鮁魚圈區bái dài yú 白帶魚bái yú 白魚bān mǎ yú 斑馬魚bān yú gǒu 斑魚狗bào yú 鮑魚bǐ mù yú 比目魚biān yú 蝙魚bǔ yú 捕魚cáo bái yú 曹白魚cǎo yú 草魚chái yú piàn 柴魚片chāng yú 鯧魚chǎo yóu yú 炒魷魚chén yú luò yàn 沈魚落雁chén yú luò yàn 沉魚落雁chéng mén shī huǒ , yāng jí chí yú 城門失火,殃及池魚chì jīng yú 赤睛魚chūn yú 鰆魚dǎ yú 打魚dà bǐ mù yú 大比目魚dà dié yú 大鰈魚dà huáng yú 大黃魚dà lín dá má hǎ yú 大鱗大麻哈魚dà lín dá mǎ hǎ yú 大鱗大馬哈魚dà má hǎ yú 大麻哈魚dà mǎ hǎ yú 大馬哈魚dà yú dà ròu 大魚大肉dài yú 帶魚dàn shuǐ yú 淡水魚dāo yú 刀魚dé yú wàng quán 得魚忘筌dēng lóng yú 燈籠魚diào yú 釣魚Diào yú Dǎo 釣魚島diào yú gān 釣魚杆diào yú shì gōng jī 釣魚式攻擊Diào yú tái 釣魚臺diào yú zhě 釣魚者diào yú zhí fǎ 釣魚執法dù yú 蠹魚dù yú zi 蠹魚子duō bǎo yú 多寶魚è yú 鱷魚è yú jiā 鱷魚夾è yú yǎn lèi 鱷魚眼淚fān chē yú 翻車魚fàng cháng xiàn diào dà yú 放長線釣大魚Fēi yú 飛魚fēi yú 鯡魚fēi yú zú 飛魚族Fēi yú zuò 飛魚座fèng wěi yú 鳳尾魚fǔ dǐ yóu yú 釜底游魚guān yú gǒu 冠魚狗guī yú 鮭魚guì yú 桂魚guì yú 鱖魚hóng yú 魟魚hòu yú 鱟魚hú guā yú 胡瓜魚huáng dài yú 皇帶魚huáng huā yú 黃花魚huáng yú 湟魚huáng yú 黃魚huáng yú chē 黃魚車hún shuǐ mō yú 混水摸魚hún shuǐ mō yú 渾水摸魚huó yú 活魚jì yú 鯽魚jiā jí yú 加吉魚Jiā yú 嘉魚Jiā yú xiàn 嘉魚縣jiǎ yú 甲魚jiān zuǐ yú 尖嘴魚jiàn yú 劍魚jiàn yú 箭魚Jiàn yú zuò 劍魚座Jiāng tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 薑太公釣魚,願者上鉤jiāo yú 鮫魚jīn qiāng yú 金槍魚jīn yú 金魚jīn yú lǎo 金魚佬jīn yú zǎo 金魚藻jīng yú 鯨魚Jīng yú zuò 鯨魚座jūn cáo yú 軍曹魚kuài yú 鱠魚lǐ yú 鯉魚lǐ yú 鱧魚lǐ yú qí 鯉魚旗lǐ yú tiào lóng mén 鯉魚跳龍門lì yú 立魚lián yú 鰱魚Liáng Chén yú 梁辰魚lín chuān xiàn yú 臨川羨魚lín hé xiàn yú 臨河羨魚lín yuān xiàn yú 臨淵羨魚lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng 臨淵羨魚,不如退而結網líng yú 鯪魚lòu wǎng yóu yú 漏網游魚lòu wǎng zhī yú 漏網之魚lú yú 鱸魚luó hàn yú 羅漢魚mǎ jiāo yú 馬鮫魚mán yú 鰻魚màn bō yú 曼波魚měi rén yú 美人魚mō yú 摸魚mò yú 墨魚mù yú 木魚Nán yú zuò 南魚座nián yú 鯰魚ōu dié yú 歐蝶魚pàng tóu yú 胖頭魚pí pa yú 琵琶魚qī dài shí bān yú 七帶石斑魚qiāng jí yú 腔棘魚qīng yú 青魚qīng yú 鯖魚qiū dāo yú 秋刀魚rè dài yú 熱帶魚rén wéi dāo zǔ , wǒ wéi yú ròu 人為刀俎,我為魚肉rén yú 人魚rén yú xiǎo jie 人魚小姐rèn píng fēng làng qǐ , wěn zuò diào yú tái 任憑風浪起,穩坐釣魚臺rú yú 茹魚rú yú dé shuǐ 如魚得水ruǎn gǔ yú 軟骨魚ruǎn gǔ yú lèi 軟骨魚類sān tiān dǎ yú , liǎng tiān shài wǎng 三天打魚,兩天曬網sān wén yú 三文魚shā dīng yú 沙丁魚shā yú 沙魚shā yú 鯊魚shān jiāo yú 山椒魚shàn yú 鱔魚shēng yú piàn 生魚片shī mù yú 虱目魚shí bān yú 石斑魚shí líng yú 石鯪魚shí yú 鰣魚shǒu zhū dài tù , yuán mù qiú yú 守株待兔,緣木求魚shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú 授人以魚不如授人以漁shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú 授之以魚不如授之以漁Shuāng yú 雙魚Shuāng yú zuò 雙魚座shuǐ dī yú 水滴魚shuǐ hǔ yú 水虎魚shuǐ qīng wú yú 水清無魚shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú 水至清則無魚,人至察則無徒shuǐ zhǔ yú 水煮魚suō yú 梭魚suō zi yú 梭子魚tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 太公釣魚,願者上鉤tán tú yú 彈塗魚táng cù yú 糖醋魚tí yú 鯷魚tǒng lǐ shè yú 桶裡射魚tǔ líng yú 土鯪魚tǔ tuō yú 土魠魚tūn ná yú 吞拿魚wá wa yú 娃娃魚wěi yú 鮪魚wén chāng yú 文昌魚wěn zuò diào yú tái 穩坐釣魚臺wū yú 烏魚xiā hǔ yú 蝦虎魚xiā hǔ yú kē 蝦虎魚科xián yú 鹹魚xián yú fān shēn 鹹魚翻身xiǎng yú 鯗魚xiǎo chǒu yú 小丑魚xuě yú 鱈魚xún yú 鱘魚yǎ luó yú 雅羅魚yān zhī yú 胭脂魚yàn yǎo yú chén 雁杳魚沈yǎng yú chí 養魚池yǎng yú gāng 養魚缸yī yú 衣魚yín yú 銀魚Yìng gǔ yú 硬骨魚yōng yú 鱅魚yóu yú 魷魚yú biào 魚鰾yú bǐng 魚餅yú cāng 魚艙yú chā 魚叉yú chén yàn yǎo 魚沉雁杳yú chí 魚池yú chì 魚翅yú chì guā 魚翅瓜yú chì tāng 魚翅湯yú chóng 魚蟲yú chuán 魚船yú cì 魚刺yú dǔ 魚肚yú dù bái 魚肚白yú ěr 魚餌yú fěn 魚粉yú fū 魚夫yú gān 魚竿yú gān yóu 魚肝油yú gāng 魚缸yú gōu 魚鉤yú gǒu 魚狗yú gōur 魚鉤兒yú gǔ 魚骨yú gǔ 魚鼓yú guàn 魚貫yú guàn ér chū 魚貫而出yú guàn ér rù 魚貫而入yú huā 魚花yú jīn 魚津yú jù 魚具yú léi 魚雷yú léi tǐng 魚雷艇yú lèi 魚類yú lèi xué 魚類學yú lín 魚鱗yú lóng 魚龍yú lóng hùn zá 魚龍混雜yú lù 魚露yú mǐ zhī xiāng 魚米之鄉yú miáo 魚苗yú mù hùn zhū 魚目混珠yú nǎn 魚腩yú pái 魚排yú piàn 魚片yú piāo 魚漂yú qí 魚鰭yú qún 魚群yú ròu bǎi xìng 魚肉百姓yú shēng huǒ , ròu shēng tán , qīng cài dòu fu bǎo píng ān 魚生火,肉生痰,青菜豆腐保平安yú shuǐ 魚水yú shuǐ qíng 魚水情yú shuǐ zhī huān 魚水之歡yú sǐ wǎng pò 魚死網破yú sōng 魚鬆yú tóu 魚頭yú wán 魚丸yú wǎng 魚網yú wěi 魚尾yú wěi bǎn 魚尾板yú wěi wén 魚尾紋yú xiāng 魚香yú xiāng ròu sī 魚香肉絲yú xīng cǎo 魚腥草yú xùn 魚汛yú xùn qī 魚汛期yú yīng 魚鷹yú yú 魣魚yú yǔ xióng zhǎng 魚與熊掌yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé 魚與熊掌不可兼得yú zhǒng 魚種yú zǐ 魚子yú zǐ jiàng 魚子醬yú zuǐ xié 魚嘴鞋yuán mù qiú yú 緣木求魚yuán yú 黿魚zāo liū huáng yú 糟溜黃魚zāo liū huáng yú piàn 糟溜黃魚片Zéi yú chōng 鰂魚涌zhá yú 炸魚zhāng yú 章魚zhāng yú 鱆魚zhē mù yú 遮目魚zhēn yú 針魚zhǐ yú 紙魚zhuó jǐn yǐ yú 濯錦以魚zī yú 鯔魚zì xiāng yú ròu 自相魚肉zūn yú 尊魚zūn yú 鱒魚