Có 1 kết quả:

yú wěi bǎn

1/1

yú wěi bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fishplate (in railway engineering)