Có 1 kết quả:

yú wěi wén

1/1

yú wěi wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wrinkles of the skin
(2) crow's feet