Có 1 kết quả:

yú shuǐ qíng

1/1

yú shuǐ qíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

close relationship as between fish and water

Một số bài thơ có sử dụng