Có 1 kết quả:

yú shēng huǒ , ròu shēng tán , qīng cài dòu fu bǎo píng ān ㄩˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄡˋ ㄕㄥ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ ㄉㄡˋ ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄚㄋ

1/1