Có 1 kết quả:

yú nǎn

1/1

yú nǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meaty flesh from the underbelly of the carp