Có 1 kết quả:

yú cāng

1/1

yú cāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the fish hold (of a fishing vessel)