Có 1 kết quả:

yú huā

1/1

yú huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fry
(2) newly hatched fish