Có 1 kết quả:

yú miáo

1/1

yú miáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fry
(2) newly hatched fish