Có 1 kết quả:

yú chóng

1/1

yú chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

water flea (small crustacean of genus Daphnia)