Có 1 kết quả:

yú guàn

1/1

yú guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one after the other
(2) in single file

Một số bài thơ có sử dụng