Có 1 kết quả:

yú gōur ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 魚鉤|鱼钩[yu2 gou1]