Có 1 kết quả:

yú léi tǐng

1/1

yú léi tǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

torpedo boat