Có 1 kết quả:

yú tóu

1/1

yú tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fish head
(2) fig. upright and unwilling to compromise

Một số bài thơ có sử dụng