Có 1 kết quả:

yú biào

1/1

yú biào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

swim bladder