Có 1 kết quả:

yú lín

1/1

yú lín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fish scales

Một số bài thơ có sử dụng