Có 1 kết quả:

hóng yú

1/1

hóng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skate (cartilaginous fish belonging to the family Rajidae)
(2) stingray