Có 1 kết quả:

lǔ bàng

1/1

lǔ bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) robust
(2) solid