Có 1 kết quả:

Bào luó dīng

1/1

Bào luó dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Borodin (name)
(2) Alexander Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer