Có 1 kết quả:

Xiān bēi zú

1/1

Xiān bēi zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xianbei or Xianbi, historic ethnic group of northern nomads