Có 1 kết quả:

xiān yàn

1/1

xiān yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright-colored
(2) gaily-colored

Một số bài thơ có sử dụng