Có 1 kết quả:

lǐ yú tiào lóng mén ㄌㄧˇ ㄩˊ ㄊㄧㄠˋ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a significant advance in one's career (idiom)
(2) to get one's big break