Có 1 kết quả:

jīng mù

1/1

jīng mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cetacea (whale family)