Có 1 kết quả:

zhāng yú

1/1

zhāng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 章魚|章鱼[zhang1 yu2]