Có 1 kết quả:

guì yú

1/1

guì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mandarin fish
(2) Chinese perch (Siniperca chuatsi)

Một số bài thơ có sử dụng