Có 1 kết quả:

lín shāng

1/1

lín shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cuts and bruises like fish scales
(2) terribly cut up