Có 1 kết quả:

lín tóu shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian stubtail (Urosphena squameiceps)