Có 1 kết quả:

kuài yú

1/1

kuài yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese herring (Ilisha elongata)