Có 1 kết quả:

è yú

1/1

è yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alligator
(2) crocodile