Có 2 kết quả:

ㄩˊㄩˊ
Âm Pinyin: ㄩˊ, ㄩˊ
Tổng nét: 8
Bộ: yú 魚 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノフ丨フ一丨一一
Thương Hiệt: NWM (弓田一)
Unicode: U+9C7C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ngư
Âm Nôm: ngư
Âm Quảng Đông: jyu4

Tự hình 3

Dị thể 4

1/2

ㄩˊ

giản thể

ㄩˊ

giản thể

Từ điển phổ thông

con cá

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 魚.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cá: 兩條魚 Hai con cá; 淵深而魚生之 Vực có sâu thì cá mới sinh ra ở đó (Sử kí);
② (văn) Ngư phù (gọi tắt) (cái thẻ làm tin trao cho các bầy tôi có hình con cá đúc bằng vàng, bạc, đồng, đời Đường, Trung Quốc);
③ Ngựa có lông trắng ở hai mắt;
④ (văn) Chỗ gồ lên ở phía ngoài bàn tay;
⑤ [Yú] (Họ) Ngư.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 魚

Từ điển Trung-Anh

(1) fish
(2) CL:條|条[tiao2],尾[wei3]

Từ ghép 280

bā dài yú 八带鱼bā yú 鲃鱼bā zhuǎ yú 八爪鱼bà yú 鲅鱼Bà yú quān 鲅鱼圈Bà yú quān qū 鲅鱼圈区bái dài yú 白带鱼bái yú 白鱼bān mǎ yú 斑马鱼bān yú gǒu 斑鱼狗bào yú 鲍鱼bǐ mù yú 比目鱼biān yú 蝙鱼bǔ yú 捕鱼cáo bái yú 曹白鱼cǎo yú 草鱼chái yú piàn 柴鱼片chāng yú 鲳鱼chǎo yóu yú 炒鱿鱼chén yú luò yàn 沈鱼落雁chén yú luò yàn 沉鱼落雁chéng mén shī huǒ , yāng jí chí yú 城门失火,殃及池鱼chì jīng yú 赤睛鱼chūn yú 䲠鱼dǎ yú 打鱼dà bǐ mù yú 大比目鱼dà dié yú 大鲽鱼dà huáng yú 大黄鱼dà lín dá má hǎ yú 大鳞大麻哈鱼dà lín dá mǎ hǎ yú 大鳞大马哈鱼dà má hǎ yú 大麻哈鱼dà mǎ hǎ yú 大马哈鱼dà yú dà ròu 大鱼大肉dài yú 带鱼dàn shuǐ yú 淡水鱼dāo yú 刀鱼dé yú wàng quán 得鱼忘筌dēng lóng yú 灯笼鱼diào yú 钓鱼Diào yú Dǎo 钓鱼岛diào yú gān 钓鱼杆diào yú shì gōng jī 钓鱼式攻击Diào yú tái 钓鱼台diào yú zhě 钓鱼者diào yú zhí fǎ 钓鱼执法dù yú 蠹鱼dù yú zi 蠹鱼子duō bǎo yú 多宝鱼è yú 鳄鱼è yú jiā 鳄鱼夹è yú yǎn lèi 鳄鱼眼泪fān chē yú 翻车鱼fàng cháng xiàn diào dà yú 放长线钓大鱼Fēi yú 飞鱼fēi yú 鲱鱼fēi yú zú 飞鱼族Fēi yú zuò 飞鱼座fèng wěi yú 凤尾鱼fǔ dǐ yóu yú 釜底游鱼guān yú gǒu 冠鱼狗guī yú 鲑鱼guì yú 桂鱼guì yú 鳜鱼hóng yú 魟鱼hòu yú 鲎鱼hú guā yú 胡瓜鱼huáng dài yú 皇带鱼huáng huā yú 黄花鱼huáng yú 湟鱼huáng yú 黄鱼huáng yú chē 黄鱼车hún shuǐ mō yú 浑水摸鱼hún shuǐ mō yú 混水摸鱼huó yú 活鱼jì yú 鲫鱼jiā jí yú 加吉鱼Jiā yú 嘉鱼Jiā yú xiàn 嘉鱼县jiǎ yú 甲鱼jiān zuǐ yú 尖嘴鱼jiàn yú 剑鱼jiàn yú 箭鱼Jiàn yú zuò 剑鱼座Jiāng tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 姜太公钓鱼,愿者上钩jiāo yú 鲛鱼jīn qiāng yú 金枪鱼jīn yú 金鱼jīn yú lǎo 金鱼佬jīn yú zǎo 金鱼藻jīng yú 鲸鱼Jīng yú zuò 鲸鱼座jūn cáo yú 军曹鱼kuài yú 鲙鱼lǐ yú 鲤鱼lǐ yú 鳢鱼lǐ yú qí 鲤鱼旗lǐ yú tiào lóng mén 鲤鱼跳龙门lì yú 立鱼lián yú 鲢鱼Liáng Chén yú 梁辰鱼lín chuān xiàn yú 临川羡鱼lín hé xiàn yú 临河羡鱼lín yuān xiàn yú 临渊羡鱼lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng 临渊羡鱼,不如退而结网líng yú 鲮鱼lòu wǎng yóu yú 漏网游鱼lòu wǎng zhī yú 漏网之鱼lú yú 鲈鱼luó hàn yú 罗汉鱼mǎ jiāo yú 马鲛鱼mán yú 鳗鱼màn bō yú 曼波鱼měi rén yú 美人鱼mō yú 摸鱼mò yú 墨鱼mù yú 木鱼Nán yú zuò 南鱼座nián yú 鲶鱼ōu dié yú 欧蝶鱼pàng tóu yú 胖头鱼pí pa yú 琵琶鱼qī dài shí bān yú 七带石斑鱼qiāng jí yú 腔棘鱼qīng yú 青鱼qīng yú 鲭鱼qiū dāo yú 秋刀鱼rè dài yú 热带鱼rén wéi dāo zǔ , wǒ wéi yú ròu 人为刀俎,我为鱼肉rén yú 人鱼rén yú xiǎo jie 人鱼小姐rèn píng fēng làng qǐ , wěn zuò diào yú tái 任凭风浪起,稳坐钓鱼台rú yú 茹鱼rú yú dé shuǐ 如鱼得水ruǎn gǔ yú 软骨鱼ruǎn gǔ yú lèi 软骨鱼类sān tiān dǎ yú , liǎng tiān shài wǎng 三天打鱼,两天晒网sān wén yú 三文鱼shā dīng yú 沙丁鱼shā yú 沙鱼shā yú 鲨鱼shān jiāo yú 山椒鱼shàn yú 鳝鱼shēng yú piàn 生鱼片shī mù yú 虱目鱼shí bān yú 石斑鱼shí líng yú 石鲮鱼shí yú 鲥鱼shǒu zhū dài tù , yuán mù qiú yú 守株待兔,缘木求鱼shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú 授人以鱼不如授人以渔shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú 授之以鱼不如授之以渔Shuāng yú 双鱼Shuāng yú zuò 双鱼座shuǐ dī yú 水滴鱼shuǐ hǔ yú 水虎鱼shuǐ qīng wú yú 水清无鱼shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú 水至清则无鱼,人至察则无徒shuǐ zhǔ yú 水煮鱼suō yú 梭鱼suō zi yú 梭子鱼tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 太公钓鱼,愿者上钩tán tú yú 弹涂鱼táng cù yú 糖醋鱼tí yú 鳀鱼tǒng lǐ shè yú 桶里射鱼tǔ líng yú 土鲮鱼tǔ tuō yú 土魠鱼tūn ná yú 吞拿鱼wá wa yú 娃娃鱼wěi yú 鲔鱼wén chāng yú 文昌鱼wěn zuò diào yú tái 稳坐钓鱼台wū yú 乌鱼xiā hǔ yú 虾虎鱼xiā hǔ yú kē 虾虎鱼科xián yú 咸鱼xián yú fān shēn 咸鱼翻身xiǎng yú 鲞鱼xiǎo chǒu yú 小丑鱼xuě yú 鳕鱼xún yú 鲟鱼yǎ luó yú 雅罗鱼yān zhī yú 胭脂鱼yàn yǎo yú chén 雁杳鱼沉yǎng yú chí 养鱼池yǎng yú gāng 养鱼缸yī yú 衣鱼yín yú 银鱼Yìng gǔ yú 硬骨鱼yōng yú 鳙鱼yóu yú 鱿鱼yú biào 鱼鳔yú bǐng 鱼饼yú cāng 鱼舱yú chā 鱼叉yú chén yàn yǎo 鱼沉雁杳yú chí 鱼池yú chì 鱼翅yú chì guā 鱼翅瓜yú chì tāng 鱼翅汤yú chóng 鱼虫yú chuán 鱼船yú cì 鱼刺yú dǔ 鱼肚yú dù bái 鱼肚白yú ěr 鱼饵yú fěn 鱼粉yú fū 鱼夫yú gān 鱼竿yú gān yóu 鱼肝油yú gāng 鱼缸yú gōu 鱼钩yú gǒu 鱼狗yú gōur 鱼钩儿yú gǔ 鱼骨yú gǔ 鱼鼓yú guàn 鱼贯yú guàn ér chū 鱼贯而出yú guàn ér rù 鱼贯而入yú huā 鱼花yú jīn 鱼津yú jù 鱼具yú léi 鱼雷yú léi tǐng 鱼雷艇yú lèi 鱼类yú lèi xué 鱼类学yú lín 鱼鳞yú lóng 鱼龙yú lóng hùn zá 鱼龙混杂yú lù 鱼露yú mǐ zhī xiāng 鱼米之乡yú miáo 鱼苗yú mù hùn zhū 鱼目混珠yú nǎn 鱼腩yú pái 鱼排yú piàn 鱼片yú piāo 鱼漂yú qí 鱼鳍yú qún 鱼群yú ròu bǎi xìng 鱼肉百姓yú shēng huǒ , ròu shēng tán , qīng cài dòu fu bǎo píng ān 鱼生火,肉生痰,青菜豆腐保平安yú shuǐ 鱼水yú shuǐ qíng 鱼水情yú shuǐ zhī huān 鱼水之欢yú sǐ wǎng pò 鱼死网破yú sōng 鱼松yú tóu 鱼头yú wán 鱼丸yú wǎng 鱼网yú wěi 鱼尾yú wěi bǎn 鱼尾板yú wěi wén 鱼尾纹yú xiāng 鱼香yú xiāng ròu sī 鱼香肉丝yú xīng cǎo 鱼腥草yú xùn 鱼汛yú xùn qī 鱼汛期yú yīng 鱼鹰yú yú 魣鱼yú yǔ xióng zhǎng 鱼与熊掌yú yǔ xióng zhǎng bù kě jiān dé 鱼与熊掌不可兼得yú zhǒng 鱼种yú zǐ 鱼子yú zǐ jiàng 鱼子酱yú zuǐ xié 鱼嘴鞋yuán mù qiú yú 缘木求鱼yuán yú 鼋鱼zāo liū huáng yú 糟溜黄鱼zāo liū huáng yú piàn 糟溜黄鱼片Zéi yú chōng 鲗鱼涌zhá yú 炸鱼zhāng yú 章鱼zhāng yú 鱆鱼zhē mù yú 遮目鱼zhēn yú 针鱼zhǐ yú 纸鱼zhuó jǐn yǐ yú 濯锦以鱼zī yú 鲻鱼zì xiāng yú ròu 自相鱼肉zūn yú 尊鱼zūn yú 鳟鱼