Có 1 kết quả:

yú sōng

1/1

yú sōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fish floss
(2) crisp and flaky shredded dried fish