Có 1 kết quả:

yú sǐ wǎng pò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. either the fish dies or the net splits
(2) a life and death struggle (idiom)