Có 1 kết quả:

yú shuǐ zhī huān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the pleasure of close intimacy in a couple (idiom)
(2) sexual intercourse