Có 1 kết quả:

yú shēng huǒ , ròu shēng tán , qīng cài dòu fu bǎo píng ān

1/1

Từ điển Trung-Anh

fish brings heat, meat brings phlegm, vegetables and tofu keep you healthy