Có 1 kết quả:

yú mù hùn zhū ㄩˊ ㄇㄨˋ ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass off fish eyes for pearls
(2) to pass off fake products as genuine (idiom)