Có 1 kết quả:

yú mǐ zhī xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) land of fish and rice
(2) (fig.) fertile region
(3) land of milk and honey