Có 1 kết quả:

yú gāng

1/1

yú gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fish tank
(2) fishbowl
(3) aquarium