Có 1 kết quả:

yú ròu bǎi xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to prey on the people