Có 1 kết quả:

yú dǔ

1/1

yú dǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fish maw
(2) a food dish made from the swim bladder of fish