Có 1 kết quả:

yú nǎn ㄩˊ ㄋㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

meaty flesh from the underbelly of the carp