Có 1 kết quả:

yú guàn ér chū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to file out
(2) to walk out in a line