Có 1 kết quả:

yú gōur

1/1

yú gōur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 魚鉤|鱼钩[yu2 gou1]