Có 1 kết quả:

yú lín

1/1

yú lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fish scales