Có 1 kết quả:

yú yīng

1/1

yú yīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) name used for many fishing birds
(2) cormorant
(3) osprey