Có 1 kết quả:

yú lóng

1/1

yú lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ichthyosaur