Có 1 kết quả:

lǔ mǎng

1/1

lǔ mǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

cẩu thả khinh xuất

Từ điển Trung-Anh

(1) hot-headed
(2) impulsive
(3) reckless