Có 1 kết quả:

Bào bó · Mǎ lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist